Statistik över tandhälsa i Malmö

Tandhälsa är ett intressant sätt att se hur ett samhälle egentligen ser ut. Socialstyrelsen publicerar årligen en sammanställning över hur den svenska tandhälsan ser ut. Vissa delar av denna statistik kan ses regionalt och där exempelvis Skåne kan ställas mot andra delar av Sverige.

En sådan detalj gäller huruvida äldre personer - mellan 65-74 år - behåller sina tänder. Här sticker Skåne ut negativt i jämförelse med andra län - Stockholm, Halland och Uppsala - då snittet ligger på arton stycken tänder. I ovan nämnda län så är genomsnittet tjugo tänder - detta medan genomsnittet i hela riket är 19 tänder. Där finns det således en chans till förbättring i Skåne och Malmö.

Tandhälsan hos barn och ungdomar blir bättre i Malmö

Glädjande är emellertid att se att tandhälsan hos barn i Skåne kraftigt har förbättrats. Tack vare ett gediget och preventivt arbete från tandläkarmottagningar och från Folktandvården så har tänderna hos barn och ungdomar i Skåne blivit mycket bättre under en tioårsperiod.

Det illustreras framförallt av åldersgruppen 19-åringar. År 2002 hade så mycket som 29 % av alla 19-åringar i Skåne kariesangrepp på sina tänder. Tio år senare - år 2012 - så var motsvarande siffra 22 %. Samma trend syns för lagningar. 2012 var siffran 3.9 stycken - år 2012 var motsvarande siffra istället 3.1 lagningar/fyllningar i genomsnitt.

En annan markör som följer samma glädjande tendens handlar om hål på ytorna mellan tänderna. 61 % av alla 19-åringar i Skåne hade inte sådana problem år 2002. Tio år senare så hade detta stigit med två procentenheter: 63 % hade inga hål på ytorna mellan tänderna. En rakt igenom glädjande utveckling.

Mycket är gjort - mycket kan bli bättre

Målet är att tänderna ska hålla genom hela livet - för alla. Ett högt mål, givetvis, men ändå inte helt orealistiskt. Nyckeln är att börja i tidigt ålder. Genom information och genom förebyggande insatser kan man lära barn - och vissa föräldrar - om vikten av att borsta tänderna, äta rätt mat och att besöka tandläkare regelbundet.

Tyvärr finns det samma tendenser i Skåne och Malmö som i andra större regioner och städer. Nämligen att fattiga hushåll tenderar att ha sämre tänder än vad rikare hushåll har. Något som blir extra tydligt vad gäller barn och ungdomar.

Barn i Rosengård och Kroksbäck har fler hål än vad barn i exempelvis barn i samma ålder i Höllviken har. Det följer samma problematik som finns i Stockholm där barn i Järvaområdet visat sig ha sämre tänder och fler hål än vad barn i Täby och Danderyd har. Mycket av lösningen ligger i att informera och visa upp nycklarna för att få friska, starka tänder.

Mer information och lovande projekt

Sverige har alltid legat i framkant gällande munvård och tandhälsa: något som till stor del kommer av information och av det faktum att vi ger fri tandvård upp till 23 års ålder. Alla är inte medvetna om detta. Invandrarfamiljer kan ha svårt att sätta sig in i hur vårt system fungerar och i många fall finns dessutom helt andra förhållningssätt till tandhygien och skötsel. Det går att ändra på!

Genom kampanjen Tandborstfen så har ett projekt sjösatts med ett tydligt syfte att ge ekonomisk svagare familjer extra stöd för tandvård. Det är ett exempel på hur en förändring kan ske och mer jämlika tänder kan synas i framtiden. Oavsett inkomst och oavsett bakgrund så ska man ha samma rättigheter och samma förutsättningar till ett liv med friska, starka tänder.

Allt inom tandvård i Malmö
21 Oct 2020